Budou normy konečně bezplatné ?

<< < (3/24) > >>

Kamil Novák:
Citace: Milan Karvánek  13.05.2007, 00:08

TO: Kamil Novák> Jestli jste tu odpověď fakt našel, tak jste hrdina  (jednicka) ,  já to tam teda hledat nehodlám i když známe již datum odpovědi.  >:D


Našel :
Kdo, kde a jak zajišťuje bezplatný veřejný přístup k ČSN podle § 196 odst. 2 ?
V novém stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. bylo ustanovení odstavce 2 § 196 do návrhu zákona doplněno až v závěrečné fázi legislativního procesu.

Uvedené ustanovení zní: „ Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN),  musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.“

Stavební zákon v současné době nestanoví povinnost postupovat podle konkrétní technické normy (ČSN, ČSN EN). Z jeho prováděcích předpisů pouze vyhláška č. 501/2006 Sb.,  o obecných požadavcích na využívání území, v § 20 odst. 5 písm. a/ odkazuje na příslušnou českou technickou normu týkající se projektování místních komunikací ( ČSN 73 6110:2006).

Slova „bezplatně veřejně přístupná“ je třeba vnímat jako možnost (oprávnění) bezplatně se s technickou normou seznámit, nikoliv takovou normu bezplatně zveřejňovat nebo dokonce bezplatně ji získávat. V stavebním zákoně není specifikováno, kdo má tuto přístupnost prakticky zajistit, jak má být tato bezplatná přístupnost prakticky zajištěna. Není ani jednoznačně stanoveno, co je míněno pod pojmem „ bezplatně veřejně přístupná“. Nejasnosti týkající se bezplatné veřejné přístupnosti jsou v současné době řešeny mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, resp. Českým normalizačním institutem, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Podle § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že české technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být, pokud zvláštní zákon* nestanoví jinak, rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené právnické osoby nebo za podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu.

Nadále platí, že české technické normy nebo jejich části mohou být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu (ČNI) a tento princip nebyl zpochybněn ani stavebním zákonem. Nejde tedy o narušení závazků k evropským a mezinárodním normalizačním organizacím.

Z tohoto důvodu ČNI i po 1. lednu 2007 postupuje v oblasti prodeje, distribuce a povolování a rozmnožování a rozšiřování norem v souladu s dosavadní praxí opřenou o zákon č. 22/1997 Sb.

*)Zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Milan Karvánek:
Tak to je bomba.
Stavební zákon v současné době nestanoví povinnost postupovat podle konkrétní technické normy (ČSN, ČSN EN).
Takže z toho explicitně plyne, že ke kolaudaci již není potřeba výchozí revize vypracovaná dle platných ČSN. Jsem zvědav kdo to zkusí první.  ;D

Kamil Novák:
Copak to, ale z hlediska právnicého žargónu může naplnění formulace "bezplatně veřejně přístupná" znamenat i to, že se dotyčné normy pohodí např.každého 15.července tady u nás na vrcholu Sněžky.
A bude to bezplatně, veřejně  přístupné.  (doh)

Štěpán Valenta:
Paní Aleně Rantošové z ministerstva jsem poslal odkaz na tuto diskuzi.
 
          A věřím, že nám odpoví i na těchto stránkách a snad se, alespoň pokusí o řešení.

         Samozřejmě jsme připraveni, v případě nečinnosti jejího Ministerstva (pro místní rozvojj) v této pro elektrotechnik y zásadní věci, hledat řešení prostřednictví m tisku ,  rohlasu a televize ...
                                                                                   o:-)

Miroslav Minařík:
Citace: Kamil Novák  13.05.2007, 00:11

Slova „bezplatně veřejně přístupná“ je třeba vnímat jako možnost (oprávnění) bezplatně se s technickou normou seznámit, nikoliv takovou normu bezplatně zveřejňovat nebo dokonce bezplatně ji získávat. V stavebním zákoně není specifikováno, kdo má tuto přístupnost prakticky zajistit, jak má být tato bezplatná přístupnost prakticky zajištěna. Není ani jednoznačně stanoveno, co je míněno pod pojmem „ bezplatně veřejně přístupná“. Nejasnosti týkající se bezplatné veřejné přístupnosti jsou v současné době řešeny mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, resp. Českým normalizačním institutem, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Podle § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že české technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být, pokud zvláštní zákon* nestanoví jinak, rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem pověřené právnické osoby nebo za podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu.Kdo nařizuje to "je třeba vnímat"? Pokud to nenařizuje sám zákon, očekával bych výklad soudce.
Opravdu se nyní připravuje možnost nahlédnutí do vybraných norem on-line.
Nejasností kolem šíření norem je více. Zákon v uvedeném odstavci zakazuje něco, co není přesně kvantifikováno . Resp. "české technické normy nebo jejich části ",  co upřesňuje ty části? Slovo, věta, odstavec ... Citace.
Ať již bude rozhodnutí sebemazanější, pokud nebude konečně tržní, pak se stejně nic nestane zásadního.
Pánové, zde se však neřeší financování norem ku snížení ceny ČSN, pouze šlápnutí do louže s definicí Stavebního zákona.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana