Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Energy Dictionary, WEC 1992 17.07.2004, 22:16Název: Akumulace energie
Přispěvatel: Energy Dictionary, WEC 1992 17.07.2004, 22:16

Proces umožňující “uskladnění energie” na vhodném místě, ve vhodné formě, aby
byla připravena pro příští použití ve vhodný čas v požadované kvantitě i
kvalitě. Zařízení pro akumulaci energie se obecně označuje jako akumulátor. V
české elektroenerget ické terminologii se však pojem “akumulátor” používá téměř
výhradně pro zařízení pro elektrochemick ou akumulaci elektrické energie.


V současnosti se považuje za
nejdůležitější 5 základních způsobů akumulace energie:   
 • · Kvantitativní akumulace (zásoby
    pevných, kapalných nebo plynných paliv). V české elektroenerget ické literatuře
    se obvykle používá pojmu “zásoby paliv” a nehovoří se o akumulaci energie.
    Pojem “kvantitativní akumulace” je překladem anglického termínu “quantitative
    storage”.

 •  
 • · Tepelná akumulace označuje akumulaci
    energie ve formě tepla. Této akumulace využívají tepelné akumulátory, které
    představují buď speciální zařízení, nebo běžné součásti technologickýc h celků
    (dlouhé teplovody), které umožňují využít akumulované tepelné energie pro
    přeměnu na jiný druh energie (obvykle elektrické).

 •  
 • · Chemická nebo elektrochemick á akumulace
    označuje akumulaci elektrické energie ve formě chemické energie a využívá se v
    chemických bateriích (obvykle označovaných prostým pojmem “baterie”) nebo v
    akumulátorech. Akumulátory využívají přeměnu elektrické energie na energii
    chemickou, kterou je možno v případě potřeby transformovat zpět na elektrickou
    energii.

 •  
 • · Mechanická akumulace využívá
    potenciální (gravitační) energie nebo kinetické energie v zařízeních
    umožňujících přeměnu této energie na jinou formu vhodnější pro praktické
    využití. V elektroenerget ice se tohoto způsobu akumulace energie využívá u
    akumulačních vodních elektráren a rovněž u přečerpávacích vodních elektráren.
    U AVE se jedná o prostou mechanickou akumulaci, ale PVE využívají přeměnu
    elektrické energie na energii potenciální, která se v případě potřeby mění
    zpět na elektrickou energii. Jinou formou mechanické akumulace energie jsou
    zásobníky stlačeného vzduchu (plynu), které však nejsou příliš prakticky
    využívány. Akumulace ve formě kinetické energie využívají tzv. setrvačníky,
    které v současnosti nejsou příliš prakticky využívány, ale možnosti jejich
    praktického uplatnění se zkoumají.

 •  
 • · Elektromagneti cká akumulace založená
    na akumulování energie formou elektromagneti ckého pole kolem supravodivých
    vodičů. Tento způsob akumulace energie je poměrně nový a je předmětem
    intenzivního výzkumu.