Podľa ktorej normy robíte revízie vn zariadení?

(1/3) > >>

Viliam Procházka:
Priatelia, robíte niekto revízie vn zariadení? Podľa ktorej normy, čo meriate a akými prístrojmi?

František Bernard:
Při revizi vn zařízení - měření izolace - používám měřič izolace Metriso 5000 se zkušebním napětím 500, 1000, 2500, 5000 V DC. Při tomto zkušebním napětí se projeví případné závady izolace. Pro zkoušky zvýšeným napětím používám zkušební generátor firmy BAUR se zkušebním napětím 75 kV DC nebo možno cca 53 kV AC.
V Praze používám podnikovou normu PRE a.s. pro měření a uvádění transformoven a kabelů vn do provozu. Tato a.s. má největší zkušenosti s provozem zvláště kabelů vn. Zkušenosti s různými materiály a zařízením si vyměňuji s pracovníky PRE a.s. takřka denně.
Pro zkoušení různých kabelů je nutné znát také Technické podmínky výrobců.
Uzemnění se měří běžným způsobem u zemničů malého rozsahu. U velkých zemnících soustav je třeba použít metodu jinou, viz např. ČSN 33 2000-6-61.
Používané normy :   N 33 3051, 33 3231, 33 3265, 33 3001, 33 3201, 33 3300, dále normy energetiky, případně Českých drah. Jestliže si z internetu stáhnete seznam orem(www.cni.cz) dozvíte o existanci dalších norem. Hezký den.

Milan Jaškanič:
     
     Účelom  kontrol a skúšok elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. Tieto požiadavky sa považujú za splnené, ak zariadenia zodpovedajú príslušným právnym  predpisom a ustanoveniam technických noriem.

     Je potrebné rozlišovať :
-   zariadenie /výrobok/ a inštaláciu
-   nové, opravené alebo prevádzkované zariadenie
-   novú, prípadne rekonštruovanú a prevádzkovanú inštaláciu.

    Ďalej, musíme mať na zreteli existujúci právny stav a v ňom najmä zákon č. 124/2006 Z.z. /ZáKON SA BUDE V KRáTKEJ DOBE NOVELIZOVAť/
zákon č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušné európske smernice o posudzovaní zhody transponované do nariadení vlády SR, vyhlášku č. 718/2002 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach a technické normy vzťahujúce sa na konkrétne zariadenia a inštaláciu.

     Z pohľadu kontrol a skúšok tieto predpisy pojednávajú o :
-   prehliadkach a skúškach
-   odborných prehliadkach a skúškach
-   revíziach
-   typových skúškach
-   kusových skúškach
-   úradných skúškach

     Pretože odborná prehliadka a skúška podľa uvedenej vyhlášky je totožná s revíziou, podľa doteraz vydaných noriem STN pre tento účel použijeme tento skrátený termín, ktorý znamená súhrn úkonov zahrňujúcich prehliadku, skúšanie a meranie, za účelom overenia bezpečnosti a spoľahlivosti zariadenia.

     Rozsah úkonov je závislý od toho, či sa jedná o jednotlivé zariadenie /výrobok/ alebo inštaláciu, či ide o nové , opravené, rekonštruované zariadenie alebo o zariadenie a inštaláciu, ktorá musí byť v prevádzke.

Revízie a kontroly inštalácií v prenosovej a distribučnej sústave:

     K vykonaniu východiskovej revízie musia byť predložené nasledovné doklady:
-   projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia,
-   protokoly o stanovení prostredí a vonkajších vplyvov,
-   doklad o osvedčení projektovej dokumentácie,
-   doklady o skúškach jednotlivých zariadení od výrobcov /napr. odpájačov, spínačov, transformátoro v, rozvádzačov, atď/,     
-   doklady o kontrolách, skúškach a meraniach vykonaných na zariadeniach pred uvedením do stavu pod napätím alebo prevádzky,
-   sprievodná dokumentácia od výrobcov,
-   záznamy o kontrolách zariadení po montáži zakrytých /napr. uzemnení, kábelov/,
-   záznamy o opatreniach a kontrolách v prípade montážnych a servisných prác pod napätím.

Pre pravidelné kontroly a revízie sú potrebné nasledovné doklady:

-   dokumentácia skutočného stavu rozvodu /inštalácie/,
-   doklady o poslednej revízii kontrolách a skúškach,
-   poriadok preventívnej údržby /ak existuje/,
-   prevádzkovo-bezpečnostné predpisy,
-   záznamy o prípadných ďalších úkonoch vykonaných v rámci preventívnej údržby,
-   sprievodná dokumentácia jednotlivých zariadení.Prehliadka

     Prehliadkou sa kontroluje, či sú splnené:
-   spôsob ochrany pred úrazom el. prúdom,
-   dodržanie predpísaných vzdušných vzdialeností, protipožiarnyc h opatrení,
-   voľba vodičov s ohľadom na zaťaženie,
-   voľba istiacich a spínacích prvkov,
-   zoradenie ochranných a monitorovacích prvkov,
-   vyhotovenie zariadení s ohľadom na vonkajšie vplyvy,
-   označenie vodičov, prístrojov,
-   spájanie vodičov,
-   prístupnosť zariadení z hľadiska údržby,
-   požiadavky vyplývajúce zo sprievodnej dokumentácie výrobcov a z poriadku preventívnej údržby.

     Pri prehliadke zariadení z hľadiska ochrán pred úrazom živých častí /v normálnej prevádzke/ sa skúma dodržanie vyhotovenia ochrán podľa prístupnosti osôb, vzdušné vzdialenosti podľa napäťových hladín, stupeň krytia.
     
     Pri ochranách neživých časti sa v prvom rade vizuálne overujú spojenia vodivých častí, prierezy ochranných vodičov, ako je zabezpečený vstup na stanovisko a ako sú urobené ekvipotenciáln e prahy.
     Pri ochrane uzemnením v sieti, kde nie je priamo uzemnený neutrálny bod /IT/, s priamo uzemneným neutrálnym bodom /TT/ a rýchlym vypnutím a v sieti s ochranou zemnením s rýchlym vypnutím a s neutrálnym bodom  nepriamo uzemneným sa podľa druhu ochrany /aj napäťovej hladiny/ overujú, či:
-   predložená dokumentácia odpovedá požiadavkám súvisiacich noriem,
-   projektová dokumentácia bola osvedčená v zmysle § 5 vyhl.č. 718/2002 Z.z.
-     zariadenie bolo realizované podľa schválenej dokumentácie,
-   sú splnené požiadavky spojené s uzemňovacou sústavou podľa dotknutých noriem,                                                       
-   použitý materiál zodpovedá požiadavkám súvisiacich právnych predpisov /napr. o posudzovaní zhody/ a súvisiacich technických noriem,
-   sú splnené opatrenia pre vonkajšie vedenia a prípojky,
-   sú splnené požiadavky na prípustné hodnoty dovolených dotykových a krokovým napätí,
-   sú vykonané opatrenia na elimináciu zvýšených hodnôt dovolených dotykových a krokových napätí,
-   sú splnené opatrenia u podperných bodov vonkajších vedení v prípadoch, keď sa upúšťa od kontroly dotykových a krokových napätí,
-   ak sa z elektrickej stanice napája distribučná sieť, či je zabezpečené, aby dotykové napätie neprekročilo hodnoty uvedené v súvisiacich normách.

Skúšanie

   Skúšaním sa overuje:
-   funkčná schopnosť prístrojov,
-   signalizácia stavu prístrojov pri miestnom a diaľkovom ovládaní,
-   funkcia blokovacích prístrojov,
-   funkcia a nastavenie ochrán a automatik,
-   funkcia zariadení

Meranie

   Izolačný odpor:

     -     meranie sa musí vykonať pred prvým pripojením pod napätie,
-   musí sa merať medzi každým pracovným vodičom a ochranným vodičom alebo zemou,
-   meranie sa musí vykonať jednosmerným napätím, pričom skúšobné zariadenie musí byť schopné poskytnúť skúšobné napätie minimálne 1000 V pri zaťažení prúdom        1 m A,
-   izolačný odpor pre zariadenie nad 1000 V je aspoň 1 Mohm /kV,
-   predmetové normy môžu stanoviť ďalšie požiadavky.
Koordinácia izolácie

     Izolačná hladina pre zariadenia musí byť vybraná podľa najvyššieho napätia pre zariadenia Um. Podľa STN 33 3201 je pre rozsah napätí A /1 až 52 kV/ a B /52 až 300 kV/ izolačná hladina založená na menovitom výdržovom napätí atmosferického impulzu a menovitom výdržovom napätí sieťového kmitočtu z tabuľky 1 a 2. Pre rozsah napätí C /Um viac ako  300 kV/ musí byť výber založený na menovitom napätí spínacieho impulzu podľa tabuľky 3. Hodnoty odolnosti a minimálne vzdušné vzdialenosti živých častí pre prevádzkované siete u nás sú uvedené v tabuľkách 1, 2, 3.

Tabuľka 1 – Minimálne vzdušné vzdialenosti, rozsah napätia
                          /1 k U 52 kV/

Rozsah   Menovité        Najvyššie           Menovité            Menovité              Minimálna vzdušná
napätia     napätie          napätie pre         krátkodobé     výdržové napätie        vzdialenosť krajný
              sústavy         zariadenie            výdržové       atmosferického               vodič – zem
                                                                    napätie               impulzu                   a medzifázová
                                                                  sieťového            1,2/50 us                    vzdialenosť
                   Un                   Um                   kmitočtu                                                      /N/
                                                                  /efektívne/
                 /efektívne/    /efektívne/                                       /vrcholová          vnútorné   vonkajšie
                                                                                                hodnota/                   inštalácie
                    kV                    kV                    kV                         kV                     mm           mm

                                                                                                    40                      60             120
                     6                      7,2                    20
                                                                                                    60                      90              120


                                                                                                     60                     90               150
      A            10                      12                       28
                                                                                                      75                  120                150
                                                                                                           

95    160

                     20                      24                        50
                                                                                                     125                                220

Tabuľka 2 – Minimálne vzdušné vzdialenosti, rozsah napätia B /52 kV   Um   300 kV/

Rozsah       Menovité        Najvyššie            Menovité            Menovité              Minimálna vzdušná
napätia        napätie          napätie pre          krátkodobé     výdržové napätie         vzdialenosť krajný
                    sústavy         zariadenie             výdržové       atmosferického               vodič – zem
                                                                        napätie               impulzu                   a medzifázová
                                                                       sieťového           1,2/50 us                   vzdialenosť
                                                                       kmitočtu                                                       /N/
                       Un                 Um                    efektívne/
                                                                                                 /vrcholová
                                                                                                  hodnota/
                   /efektívne/      efektívne/
                        kV                 kV                          kV                     kV                                  mm
                                                                            185                   450                                  900
                     110                  123
                                                                             230                   550                                1100
B
                                                                             325                    750                                1500
                                                                             360                    850                                 1700
                     220                  245
                                                                              395                    950                                1900
                                                                              460                  1050                                2100                     
Tabuľka 3 – Minimálne vzdušné vzdialenosti, rozsah napätia C /Um   300 kV/


Roz      Menovité      Najvyššie      Menovité      Minimálna vzdušná    Menovité          Minimálna vzdušná
sah        napätie           napätie        výdržové            vzdialenosť            výdržové               vzdialenosť
napä-     sústavy            pre             napätie          krajný vodič-zem         napätie        krajný vodič – krajný vodič
tia                             zariadenie      spínacieho                                          spínacieho
                                                         impulzu      vodič            tyč-             impulzu
                                      Um                               konštruk-   konštruk-                                vodiš-                  tyč-
                 Un           /efektívne/                             cia             cia               krajný          paralelný          konštrukcia
              /efektívne/                         krajný                               /N/               vodič              vodič
                                                        vodič-zem                                            krajný
                                                      250/2500 us                                            vodič
                                                                                                                   250/2500 us
                  kV                kV                kV              mm            mm                 kV                mm                      mm

                                                          950             2200          2900                1425            3100                     3600
C              380               420
                                                        1050             2600          3400                1575             3600                    4200             


Meranie odporu uzemnenia

   
     Dostatok vhodných meracích prístrojov neumožňuje merať odpor uzemnenia rôznymi spôsobmi. Pre meranie jednoduchých uzemňovačov alebo uzemnení rozlohou malých odporúča sa použiť klasickú metódu merania úbytku napätia pomocou prúdovej a napäťovej sondy.
     Uzemňovač, napäťová sonda a prúdová sonda majú byť umiestnené v priamke vo vzdialenostiac h 2,5 krát najväčší rozmer uzemňovača ale najmenej 20 m /napäťová/ a 4 krát najväčší rozmer uzemňovača ale najmenej 40 m prúdová sonda. Kmitočet meracieho zariadenia nesmie byť násobkom priemyselnej frekvencie a nemá prekročiť 150 Hz. Na meranie impedancie uzemnenia veľkých uzemňovacích sústav sa používa metóda
vnúteného prúdu.
     Použitím vlastného zdroja a pomocného vzdialeného uzemňovača sa privádza do uzemňovacej sústavy merací prúd Im, ktorý spôsobuje merateľný úbytok napätia na uzemňovacej sústave. Potom veľkosť impedancie uzemňovacej sústavy je daná vzťahom:
 
          UEM   
ZE   =  –––– , kde                             
           IEM                     

UEM    je napätie medzi uzemňovacou sústavou a elektródou referenčnej leme /V/

IEM      prúd tečúci uzemňovacou sústavou pričom IEM  = r . IM     , kde
        r    je redukčný koeficient vedenia k vzdialenému uzemňovaču
        IM    je merací prúd

Meranie dotykových napätí

     Dotykové napätia sa kontrolujú najmä v elektrických staniciach. V prípade prevádzky siete s nízkoimpedančn e uzemneným neutrálnym bodom javí sa potreba merania dovoleného dotykového a krokového napätia aj v týchto sieťach.
     Pri meraní sa vychádza z metódy merania impedancie uzemnenia veľkých uzemňovacích sústav. Na meranie sa použije selektívny voltmeter a selektívny ampérmeter, ktoré postačujú na potlačenie rušivých vplyvov. Voltmeter s veľkým vnútorným odporom sa zapojí medzi meranú časť a pomocnú doskovú elektródu, vzdialenú od meranej vodivej časti 1 m. Pri meracom prúde v obvode /IM     / odčíta sa hodnota napätia UM    a skutočné dotykové napätie UT   je dané vzťahom:

                        Iku
UT   =   UM    –––––  . w ,  kde
                        IM


Iku      je ustálený prúd jednofázového skratu

w     je faktor pravdepodobnos ti najvyššieho /výpočtového/ skratového prúdu /obvykle 0,7/   

Merania a skúšky vybraných zariadení po výrobe a pred uvedením do prevádzky

     Spínacie a riadiace zariadenia

     Typové skúšky:

-   skúšky elektrickej pevnosti izolácie hlavného obvodu , pomocných  a riadiacich obvodov,
-   skúška rádiového rušenia /len od 123 kV/,
-   meranie elektrického odporu hlavných  obvodov,
-   skúšky oteplenia,
-   skúšky krátkodobým a dynamickým výdržným prúdom,
-   skratové vypínacie a zapínacie skúšky,
-   skúška stupňa ochrany krytím,
-   skúšky tesnosti, /ak sú aktuálne/
-   mechanické skúšky
-   skúšky EMC /len u sekundárnych systémov/

Kusové skúšky:

-   skúška elektrickej pevnosti izolácie hlavného obvodu,
-   skúška elektrickej pevnosti izolácie pomocných a riadiacich obvodov,
-   meranie elektrického odporu hlavného obvodu,
-   skúška tesnosti,
-   kontrola dokumentácie a vizuálna prehliadka.

Vzhľadom k tomu, že niektoré európske predpisy nie sú jednoznačné v požiadavkách na dokumentovanie výsledkov skúšok “Technická inšpekcia trvá na dokladovaní tých hodnôt skúšok, ktoré sú pre prevádzku dôležité napr. výška skúšobných napätí, elektrický odpor hlavných obvodov a pod.
   
Typové skúšky vypínačov vn, vvn a zvn naviac obsahujú skúšky:

-   pri nízkych a vysokých teplotách, mechanické a funkčné skúšky pri obtiažnych podmienkach,
-   spínania skratových prúdov,
-   spínania kapacitných prúdov pri nezaťažených vedeniach kondenzátorový ch batériach,
-   spínania magnetizačných prúdov a malých induktívnych.

Skúšky kábelových vedení podľa PNE 34 7626

 Kábelové vedenia s XPE izoláciou sa podrobujú skúške:

-   FE plašťa pri napätí 5 kV DC, pri zvodovom prúde do 0,2 m A/100 m, počas 2 až 5 minút,
-   PVC plášťa pri napätí 3 kV DC pri zvodovom prúde do 0,2 mA/100 m počas 5 minút
-   skúška izolácie sa vykonáva striedavým napätím 2 Uoef, 50 Hz pri frekvencii 0,1 Hz, AC je napätie, 3 Uoef počas 60 minút, pričom Uoef je jednofázové napätie /efekt/.

Kábelové vedenia s papierovou napustenou izoláciou sa podrobuje skúške izolácie napätím:

-   2.Uoef, AC, 50 Hz, 30 minút
-   3.Uoef, AC, 0,1 Hz, 30 minút
-   5,6 – 8 Uo, DC, 10 – 30 minút
-   4 – 6,5 Uo, DC, 10 – 30 minút pri opakovanej skúške.

Pokiaľ sú k vedeniu pripojené ďalšie zariadenia skúšajú sa bez odpojenia, pričom sa rešpektujú podmienky výrobcu.
Skúšky blokovej transformačnej stanice

     Okrem už uvedeného typovo sa bežne vykonávajú skúšky:
-   skúšky odolnosti uzemňovacích obvodov pri prenášaní menovitého dynamického a menovitého kratkodobého výdržného prúdu,
-   funkčné skúšky na overenie správnej činnosti zariadenia,
-   mechanické skúšky na overenie správnej činnosti zariadenia,
-   mechanické skúšky pevnosti krytu blokovej transformačnej stanice a podľa dohody medzi výrobcom a odberateľom mäžu byť vykonané,
-   skúšky oblúkovým skratom pri vnútornej poruche,
-   skúška na overenie hladiny zvuku.

Štefan Beláň:
TO: Jaškanič

To snad nemyslíte vážně, kopírovat zde tak dlouhé texty z norem!   (plc)  >:(
Moje námitka má minimálně tyto dva důvody!

1) Nikdo nebude číst tak dlouhé a velice nepřehledné texty.
2) Zabíráte zbytečně prostor pro rozumné diskuze.

Pokud máte potřebu zde publikovat kopie textů norem, proveďte to uložením souboru.     ::)


Milan Jaškanič:
skôr by ma zaujimalo ako to prevádzate vy ... inač kratšie sa to neda ak vôbec tomu rozumiete... čo je tam napísane ..

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana